EUR konverzija

Fiksni tečaj konverzije iznosi za 1 EUR = 7,53450 HRK

UVOĐENJE EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Općenita obavijest za klijente društva Porsche leasing d.o.o. i Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje o uvođenju EUR valute u Republici Hrvatskoj

Poštovani klijenti,

u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje: Zakon), obavještavamo Vas kako Zakonom i Odlukom Vijeća Europske unije Republika Hrvatska postaje dvadeseta država članica europodručja od 1. siječnja 2023. godine. Cilj ove obavijesti je pružiti bitne informacije o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u RH, kao i o bitnim elementima preračunavanja kunskih iznosa u eur iznose.

KONVERZIJA

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je uredbom Vijeća Europske unije, isti je objavljen u Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/2022) te iznosi:

1 EUR = 7,53450 HRK.

Fiksni tečaj konverzije je neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, a primjenjuje se prilikom preračunavanja kunskih iznosa u eur iznose za ponuđene ili primljene usluge, radove ili robu.

NEPREKINUTOST UGOVORA I OSTALIH PRAVNIH INSTRUMENATA

Uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora o leasingu odnosno ugovora o osiguranju i/ili drugih pravnih instrumenata u kojima su iznosi uglavljeni u kunskoj valuti. To znači da će takvi ugovori i drugi pravni instrumenti biti valjani i nakon dana uvođenja eura te će se iznosi navedeni u kuni u ugovorima/pravnim instrumentima smatrati iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i isti će se preračunati u euro sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, bez naknade za klijente.

Preračunavanje kuna u euro provodi se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja iz Zakona, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju iznosa treće decimale.

Pri preračunavanju se primjenjuje sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena; primjerice: 215,22 HRK preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 28,5646 EUR – treća decimala je 4 te će iskazana vrijednost u eurima biti 28,56 EUR;
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan; primjerice: 215,33 HRK preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 28,5792 EUR – treća decimala je 9 te će iskazana vrijednost u eurima biti 28,58 EUR.

Prilikom preračuna obveza klijenata u eur iznose, klijenti ne smiju biti u financijski nepovoljnijem položaju nego bi bili da euro nije uveden.

UTJECAJ UVOĐENJA EURA NA UGOVORE O LEASINGU I UGOVORE O OSIGURANJU

Kod ugovora o leasingu odnosno ugovora o osiguranju u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.

Kod ugovora o leasingu zaključenih u kunskoj valuti ili s valutnom klauzulom u eur, a s ugovorenom nepromjenjivom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa se neće mijenjati.

Kod ugovora o leasingu zaključenih u kunama s valutom klauzulom u eur s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom neće biti promjena u ugovornom odnosu, obzirom je odnosna kamatna stopa vezana uz EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu.

INFORMIRANJE KLIJENATA PUTEM POSEBNE (INDIVIDUALNE) OBAVIJESTI

Sukladno Zakonu, društvo Porsche leasing d.o.o. će najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura sljedećim klijentima poslati i individualnu obavijest, koja sadrži informacije o preračunatom stanju duga na dan 01.01.2023. za stanja koja su do dana uvođenja eura bila izražena u kunama te, ako je primjenjivo, novu otplatnu tablicu odnosno pregled iznosa, broja i rokova plaćanja pojedinih obroka naknade za leasing:

 • klijentima s kojima ima zaključen ugovor o leasingu u kunama odnosno ugovor o leasingu s valutnom klauzulom u eur kod kojih je posebno ugovorena mjesečna naknada za plaćenu premiju osiguranja u kunama,
 • klijentima koji na dan 01.01.2023. godine imaju utvrđeno stanje duga, a za dug do dana uvođenja eura izražen u kunama.

Preračunato stanje duga kod ugovora o financijskom leasingu u kunama obuhvaća:

 • učešće
 • leasing ratu
 • stanje neotplaćene glavnice (nedospjeli iznos glavnice) na dan uvođenja eura
 • otkupnu vrijednost objekta leasinga
 • stanje neplaćenih dospjelih obveza u kunama prije datuma uvođenja eura
 • ostali nedospjeli iznosi u kunama koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Preračunato stanje duga kod ugovora o operativnom leasingu u kunama obuhvaća:

 • predujam naknade (ukoliko je ugovoren)
 • leasing obrok
 • ostatak vrijednosti objekta leasinga
 • stanje neplaćenih dospjelih obveza u kunama prije datuma uvođenja eura
 • ostali nedospjeli iznosi u kunama koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Preračunato stanje duga kod ugovora o leasingu s valutnom klauzulom u eur kod kojih je ugovorena mjesečna naknada za plaćenu premiju osiguranja u kunama odnosno kod kojih na dan 01.01.2023. postoji potraživanje leasing društva za druge naknade ili troškove u kunama obuhvaća:

 • nedospjeli iznos naknade za plaćenu premiju osiguranja odnosno druge naknade ili troškove u kunama;
 • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos naknade za plaćenu premiju osiguranja odnosno druge naknade ili troškove u kunama.

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje će dodatno poslati individualnu obavijest onim klijentima:

 • koji do datuma uvođenja eura imaju spram pružatelja financijske usluge potraživanje iskazano u kunama po osnovu riješenih, a neisplaćenih šteta;
 • koji na dan 01.01.2023. godine imaju utvrđeno stanje duga, a za dug do dana uvođenja eura izražen u kunama.

Individualna obavijest mora biti odaslana najkasnije 30 dana nakon datuma uvođenja eura te sadrži informacije o preračunatom stanju duga odnosno potraživanja na dan 01.01.2023. godine za stanja koja su do dana uvođenja eura bila izražena u kunama.

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA I DRUGIH NOVČANIH IZNOSA SPRAM POTROŠAČA

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti u kunama i eurima traje od 05. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine.

 • Ugovori o leasingu

Društvo Porsche leasing d.o.o. ima obvezu dvojno iskazati cijene i ostale novčane iskaze vrijednosti te jasno prikazati i fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici u:

 • Odluci o tarifi naknada za novčane vrijednosti iskazane u kunama
 • ugovoru o leasingu u kunama, kao i u predugovornom dokumentu, koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura i to:
 • kod financijskog leasinga:
  • iznos učešća
  • iznos leasing rate
  • trošak obrade ugovora
  • otkupna vrijednost objekta leasinga
 • kod operativnog leasinga:
  • iznos predujma naknade
  • iznos leasing obroka
  • trošak obrade ugovora
 • Ugovori o osiguranju

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje ima obvezu dvojno iskazati cijene i ostale novčane iskaze vrijednosti te jasno prikazati i fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici u:

 • Odluci o tarifi naknada za novčane vrijednosti iskazane u kunama
 • ugovoru o osiguranju, kao i u predugovornom dokumentu, koji je sklopljen ili se nudi u kuni prije dana uvođenja eura i to:

a) iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu,

b) iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se iskazuje u novčanim iznosima,

c) iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja.

 • ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju:

a) iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju,

b) iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja

 • informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete:

a) ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi

b) ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru

c) ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.

ETIČKI KODEKS

Nakon provedbe konverzije iznosa potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego bi bio da euro nije uveden kao službena valuta. U cilju zaštite potrošača društva Porsche leasing d.o.o. i Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje su pristupila Etičkom kodeksu čime se obvezuju kako, prilikom konverzije, neće postupati suprotno interesima potrošača, kao i da neće izvršiti neopravdano povećanje cijena usluga uslijed uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Poslovni subjekti koji pristupe Etičkom kodeksu postavljaju vizualne identifikacijske oznake - logotip kojim se potrošačima daje na znanje kako konkretni poslovni subjekt preračunava i iskazuje cijene te druge novčane iskaze vrijednosti na zakonom utvrđen način te koji proces uvođenja eura nije iskoristio za neopravdano povećanje cijena usluga/robe.

Sve aktualnosti o uvođenju eura možete pronaći na stranici www.euro.hr.

Obavijest se objavljuje u ime:

Porsche leasing d.o.o., V. Škorpika 21, Zagreb

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje, V. Škorpika 21, Zagreb